PEDAGODZY:

Anna Bartczak

Małgorzata Minta

Lucyna Joszko

 

  

Pedagodzy dostępni są w godzinach:

Poniedziałek   7.30 – 16.00

Wtorek 7.30 – 16.00

Środa 7.30 – 16.00

Czwartek 7.30 – 16.00

Piątek 7.30 – 15.30

   

ZADANIA PEDAGOGA

 1. Zadania ogólno wychowawcze
  - Dbanie o realizację obowiązku szkolnego, udzielanie rodzicom porad w związku z trudnościami wychowawczymi i     problemami szkolnymi
  - Dokonywanie badań okresowej sytuacji wychowawczej w szkole
  II. Profilaktyka wychowawcza
  - Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze
  - Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
  - Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
  - Udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
  - Cykl zajęć o narkomanii, alkoholizmie i nikotynizmie
  III. Praca korekcyjno - wychowawcza
  - Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniów napotykających szczególne trudności w nauce
  - Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
  IV. Indywidualna opieka pedagogiczno - psychologiczna
  - Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychologicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
  - Udzielanie porad uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
  V. Pomoc materialna
  - Organizowanie pomocy i opieki uczniom opuszczonym i osieroconym z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych  (mających szczególne trudności materialne)
  - Organizowanie pomocy uczniom kalekim i przewlekle chorym
  - Dbanie o dożywianie uczniów z rodzin mających złą sytuację materialną
  - Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej
  - Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
  - Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
  - Pomoc i organizacja stypendiów socjalnych oraz dofinansowania do zakupu jednolitych strojów i podręczników.