Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2023/2024

- do klasy pierwszej ogólnodostępnej oraz

- do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będą prowadzone elektronicznie na stronie internetowej

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

 od 4 maja 2023r. 

Poradnik dla rodzica

Test sprawnościowy do klasy sportowej odbędzie się 16.05.2023r. na sali gimnastycznej
o godz. 14:00.

Test sprawności fizycznej dla dzieci składa się z czterech prób testowych:

1) próba mocy – skok w dal z miejsca;

2) próba szybkości – bieg na 20 m ze startu wysokiego;

3) próba zwinności – bieg „wahadłowy" 4x5m z przenoszeniem woreczka lub klocka;

4) próba gibkości.

 

Regulamin naboru do klasy sportowej o profilu pływanie

Zarządzenie Nr 11/2023 Prezydenta Miasta Włocławek  z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559,poz. 583, poz.1005, poz.1079 i poz. 1561) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082, z 2022r., poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz.1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089)

zarządza się, co następuje:

  • 1. Ustala się terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek oraz dyrektorowi Wydziału Edukacji.
  • 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.
  • 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym                                                                              

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 4 maja do 19 maja 2023r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Wniosków o przyjęcie kandydatów do klas I ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

od 26 czerwca do 10 lipca 2023r.

od 4 maja do 19 maja 2023r.

Składanie do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi podania o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie do kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

od 4 maja do 19 maja 2023r.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*

od 26 czerwca do 10 lipca 2023r.

od 15 maja do 16 maja 2023r.

Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły z oddziałami sportowymi.**

 6 lipca 2023r.

26 maja 2023r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów
do oddziałów sportowych, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

12 lipca 2023r.

od 29 maja do 30 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta
o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni).

od 13 lipca do 14 lipca 2023r.

 31 maja 2023r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 lipca 2023r.

od 1 do 7 czerwca 2023r.

Podpisywanie deklaracji przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w szkole.

od 18 lipca do19 lipca 2023r.

14 czerwca 2023r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

21 lipca 2023r.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. określone zostały kryteria, liczba punktów oraz dokumenty obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2017. poz.1557).

Zgodnie z artykułem 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.) organ prowadzący publiczną szkołę podstawową określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych